Yang Stil

 • Alexander Kron
 • Li Rongmei
 • Chen Jumin
 • Foen Tjoeng Lie
 • Yang Zheng He
 • Yang JianChao

BaFaWuXing Gong

 • Foen Tjoeng Lie

 

Qigong

 • Chen Jumin
 • Foen Tjoeng Lie

Kuatsu

 • H.J.Sobota

Chinesische Philosophie

 • Foen Tjoeng Lie

Pekingform

 • Foen Tjoeng Lie
 • Chen Ruilan

Baguazhang

 • Zheng Yi

TCM

 • Foen Tjoeng Lie

Chansigong

 • Su Huaxiang

Tuishou

 • Foen Tjoeng Lie